You Are Reading

0

GIS กับ Location-based Services

Krittika Dew Tuesday, October 12, 2010


GIS หรือ Geographic Information Systems หมายถึง ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลจะถูกเก็บในตารางเพื่อการจัดการและวิเคราะห์แผนที่ หลักการของระบบนี้เน้นไปที่ตำแหน่งบนพื้นโลก โดยนำตำแหน่งต่างๆ เชื่อมเข้ากับข้อมูลในตาราง ตัวอย่างง่ายๆ เช่น ตำแหน่ง  A (บนพื้นโลก) คือโรงเรียน ข้อมูลของตำแหน่ง A จะถูกเก็บในตาราง เช่น ชื่อโรงเรียน ระดับของการศึกษา จำนวนนักเรียน เป็นต้น ดังนั้น ความร่วมมือในการให้ข้อมูลสู่ GIS จึงเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาระบบนี้เป็นอย่างยิ่ง

GIS สามารถมีการทำงานได้หลายขั้น ตัวอย่างพื้นฐานของระบบนี้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการทำแผนที่ สิ่งสำคัญในระบบนี้คือการใช้ตำแหน่งบนพื้่นโลก และ วิธีทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลที่ส่งให้ผู้ใช้บริการ อาจเป็นรายละเอียด ข้อมูลประกอบ หรือข้อมูลที่เป็นลำดับ [1] GIS มีส่วนประกอบทั่วๆไปดังนี้

Hardware หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน การจัดเก็บข้อมูลจำเป็นต้องมีตัวแปลงข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ให้เป็นข้อมูลแบบ Digital เครื่องรับ GPS ก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเพื่อใช้ในการระบุตำแหน่ง และในปัจจุบัน การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตก็เป็นส่วนสำคัญของ ระบบ GIS เครื่อง Server จึงเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วย

Software โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้าง แก้ไข และ วิเคราะห์ตำแหน่งและข้อมูลประกอบอื่นๆ ดังนั้น โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ GIS จึงมีฟังชั่นการทำงานต่างๆมากมาย เพื่อใช้งาน โปรแกรมเสริมต่างๆ ก็เป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา GIS ด้วย Component GIS Software ก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกัน โดยมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์โปรแกรมต่างๆ เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการ Utilities เป็นโปรแกรมเดี่ยวๆ ที่ทำงานเฉพาะทาง เช่น โปรแกรมแปลงข้อมูลจาก GIS เป็น ข้อมูลใน Format อื่นๆ นอกจากนั้นยังมี Web GIS software ซึ่งช่วยในการให้บริการบน web browser ต่างๆ


Data หรือข้อมูล คือหัวใจสำคัญของ GIS ข้อมูลนี้สามารถแบ่งได้เป็นสองแบบหลักๆ ได้แก่
1. Geodatabase หมายถึง ฐานข้อมูลที่อ้างอิงถึงตำแหน่งบนพื้นโลก ซึ่งแบ่งได้เป็นสองแบบคือ Vector และ Raster แบบ vector นั้นหมายถึงข้อมูลที่แสดงเป็นจุด เส้น หรือรูปหลายเหลี่ยม ข้อมูลแบบ Raster นั้นก็เช่น ระดับความสูงของพื้นที่ หรือ สภาพอากาศ 
แผนที่แบบ Raster
2. Attribute Data หรือข้อมูลประกอบเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆ ซึ่งถูกจัดเป็นตาราง ข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ใน GIS เรียกว่า metadata ซึ่งเก็บข้อมูลเช่น ระบบพิกัดตำแหน่งต่างๆ เวลาและวันที่ในการสร้างข้อมูล วันและวันที่ล่าสุดในการอัพเดทข้อมูล ชื่อของผู้สร้างข้อมูล และคำอธิบายโค้ดต่างๆในข้อมูลประกอบ

ผู้เชี่ยวชาญ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเช่นกัน ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตำแหน่ง และการใช้โปรแกรม GIS ต่างๆ ทำให้การทำงานของ GIS ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright 2010 Location Based Services